วันที่ 17 มิ.ย. 67 พ.อ.สราวุฒิ จันทรวัฒน์ รอง ผอ.สวท.รร.จปร. ได้นำคณะ นนท. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. (กห.) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย อจ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้บรรยาย ในการนี้ พล.ต.รศ.ดร.พรีพล สงนุ้ย รอง ผบ.รร.จปร. กรุณาให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะด้วย

Read More

วันที่ 17 มิ.ย. 67 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญไปให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The First World War and Siam, 1871-1919” ให้แก่นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มศักยภาพสูงด้านวิชาภาษาอังกฤษที่ รร.ตท.สปท.

Read More

วันที่ 12 มิ.ย. 67 พ.อ. ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาการผลการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม 204 กปศ.สกศ.รร.จปร. ในรายวิชา ดังนี้

 1. วิชา HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
 2. วิชา HI 5108 ประวัติศาสตร์รัสเซีย
 3. วิชา HI 3002 ประวัติศาสตร์ไทย
 4. วิชา HI 1001 ประวัติศาสตร์ไทย
 5. วิชา HI 1001E ประวัติศาสต์ไทย (ภาคภาษาอังกฤษ)
Read More

เมื่อวันพุธที่ 29 พ.ค. 67 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง (Focus Group) ในหัวข้อบทบาท หน้าที่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และภารกิจของนักการทูตยุคใหม่ในทศวรรษ 2020 และแนวทางสรรหาและพัฒนานักการทูตยุคใหม่ ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Center – ISC) กระทรวงการต่างประเทศ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

เมื่อวันพุธที่ 24 เม.ย. 67 เวลา 0900 พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม อจ.สกศ.รร.จปร.
และ ร.อ.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ผู้แทน กปศ.สกศ.รร.จปร.
เข้าร่วมการเสวนาวิชาการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

วันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 1030 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ
คณะ กสค.สกศ.ยศ.ทบ.
เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์ และห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร.

Read More

วันที่ 13 และ 20 ธ.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ รร.ตท.สปท. โดยบรรยายในหัวข้อ “Siamese Modernization during the Reigns of Kings Rama IV and V” แก่นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

Read More

วันที่ 20 ธ.ค. 66 เวลา 1400 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ (ภัณฑรักษ์) เจ้าหน้าที่ห้องจัดแสดง และธุรการพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ เป็นวิทยากรบรรยาย

Read More

วันที่ 18 ธ.ค. 66 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาการผลการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องพักอาจารย์รวม 210 และห้องเรียน 209 กปศ.สกศ.รร.จปร. ในรายวิชา ดังนี้

 1. วิชา HI 4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. วิชา HI 5102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (East Asian History)
 3. วิชา HI 3003 ประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
 4. วิชา HI 2001 ไทยศึกษา
Read More

วันที่ 14 ธ.ค. 66 เวลา 1100 พ.อ.ทองคำ ชุมพล รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. (ศ.) และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมี พ.อ.หญิง เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 308 กปศ.สกศ.รร.จปร.

Read More

วันที่ 30 พ.ย.66 เวลา 1430 พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม กปศ.สกศ.รร.จปร. ในรายวิชา ดังนี้

 1. วิชา HI 4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. วิชา HI 5102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (East Asian History)
 3. วิชา HI 2001 ไทยศึกษา
Read More

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “การเปิดตัวของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทูลกระหม่อมอาจารย์ ครั้งที่ ๖” ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๓๐ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “การเปิดตัวของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทูลกระหม่อมอาจารย์ ครั้งที่ ๖” ร่วมจัดโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ย่ำแดนมังกร: พัฒนาการจีนใหม่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ จากมุมมองของผู้ที่เคยเยือนจีนมากกว่า ๕๐ ครั้ง” ทรงถ่ายทอดพระประสบการณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า ๕๐ ครั้ง

Read More

เมื่อวันที่ 30-31 ต.ค.66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ดำเนินการแปลและเข้าร่วมกำกับการซ้อมฉายบทบรรยายภาษาอังกฤษสำหรับการแสดงโขนตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงในวันที่ 3 พ.ย. 2566

Read More

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับคำเชิญจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ไปเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิวัฒนาการทหารและการปฏิบัติทางทหารจากอดีตสู่ปัจจุบัน” แก่นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ที่ศึกษาในหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 102 จำนวน 222 นาย

Read More

วันที่ 11 ต.ค.66 เวลา 1000 – 1030 พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อสอบระหว่างภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม กปศ.สกศ.รร.จปร. ในรายวิชา ดังนี้

 1. วิชา HI 4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. วิชา HI 5102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (East Asian History)
 3. วิชา HI 3003 ประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
 4. วิชา HI 2001 ไทยศึกษา
Read More

วันที่ 29 ส.ค.66 เวลา 1300 – 1400 พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ มทบ.14 และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 105 นาย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากรบรรยาย

Read More

วันที่ 29 ส.ค.66 เวลา 0800-1200 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมงานนิทรรศการการจัดการความรู้ รร.จปร. ณ สโมสร กรม นนร.รอ.รร.จปร. ซึ่งในปีนี้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดทำโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพคู่มือการลงทะเบียนหนังสือใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม ร.อ.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ และ ร.ท.หญิง วงตะวัน นาคโชติ เป็น KM Team นำเสนอผลงานในการประกวด

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 0900-1200 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และ พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานเอกสารจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ตามมาตรฐานสากลของคลังเอกสารสารสนเทศ หอจดหมายเหตุต่างประเทศ” ณ อาคาร วช.3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read More

วันที่ 21 ส.ค.66 เวลา 1330 – 1600 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาผลสอบและการตัดเกรด นนร. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชา ดังนี้

 1. วิชา HI 5101 ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (History of Global Security)
 2. วิชา HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)
 3. วิชา HI 5106 ประวัติศาสตร์อเมริกัน (ภาคภาษาอังกฤษ) (American History)
 4. วิชา HI 3002 ประวัติศาสตร์ไทย
 5. วิชา HI 1001 ประวัติศาสตร์ไทย
Read More

วันที่ 8 ส.ค.66 เวลา 1330 – 1430 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชา ดังนี้

 1. วิชา HI 5101 ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (History of Global Security)
 2. วิชา HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)
 3. วิชา HI 5106 ประวัติศาสตร์อเมริกัน (ภาคภาษาอังกฤษ) (American History)
 4. วิชา HI 3002 ประวัติศาสตร์ไทย
 5. วิชา HI 1001 ประวัติศาสตร์ไทย
Read More

วันที่ 25 ก.ค.66 พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม อจ.สกศ.รร.จปร. ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย เรื่อง การจัดเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ. (พิพิธภัณฑ์ ทอ. และการบินแห่งชาติ (อาคาร 4)) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงานด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารและจัดทำประวัติของหน่วยจาก นขต.ทอ.

Read More

วันที่ 19 ก.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ รร.ตท.สปท. โดยบรรยายในหัวข้อ “สงครามโลกครั้งที่ 2” แก่นักเรียนเตรียมทหารที่ศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

Read More

วันที่ 20 ก.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการช่วงเสวนาในงานสัมมนานานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “พลวัตโลกใหม่กับการปฏิรูปกองทัพ” (New World Dynamics and Armed Forces Reform) ซึ่งจัดโดย รร.สธ.ทบ. ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพฯ โดยมี ศ. (กิตติคุณ) ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.อ.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ผศ.ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อ

Read More

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็พระราชดำเนินทรงนำข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 30 นาย และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (HI 5101) และวิชาประวัติศาสตร์อเมริกัน (ภาคภาษาอังกฤษ) (HI 5106) จำนวน 40 นาย ทัศนศึกษา ณ กรมทหารราบที่ 112 อำเภอเกาะจันทร์ และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Read More

พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการในการประชุม Serra International Convention ครั้งที่ 80 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 66 โดยมีพระคาร์ดินัล Luis Antonio Tagle มุขมนตรีสมณกระทรวงการเผยแพร่ศาสนา (Dicastery for Evangelization) พระคาร์ดินัล Marc Ouellet อดีตมุขมนตรีสมณกระทรวงเพื่อมุขนายก (Dicastery for Bishops) พระคาร์ดินัล Charles Maung Bo อัครมุขนายก อัครสังฆมณฑลย่างกุ้ง และมอนซิเนอร์ Peter Byan Wells สมณทูต (Apostolic Nuncio) ประจำกรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุม

Read More

พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการเยือนโรงเรียนนายร้อยอินโดนีเซีย (Akademi Militer) และสถานที่สำคัญระดับชาติในบริเวณใกล้เคียงระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 66

Read More

วันที่ 8 มิ.ย.66 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อสอบระหว่างภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชา ดังนี้

 1. วิชา HI 5101 ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (History of Global Security)
 2. วิชา HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)
 3. วิชา HI 5106 ประวัติศาสตร์อเมริกัน (ภาคภาษาอังกฤษ) (American History)
 4. วิชา HI 3002 ประวัติศาสตร์ไทย
 5. วิชา HI 1001 ประวัติศาสตร์ไทย
Read More

วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 66 เวลา 10.30 น. พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม ร.อ.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ และ ร.ท.หญิง วงตะวัน นาคโชติ ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 48 จำนวน 104 นาย เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.อ.ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์ ผอ.กกลร.สวท.รร.จปร. เป็นหัวหน้าคณะ

Read More

เมื่อวันพุธที่ 7 มิ.ย. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษและบรรยายในหัวข้อ “The Renaissance: The Rebirth of Europe” สำหรับนักเรียนเตรียมทหารที่ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Read More

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้เข้าร่วมจัดการอบรมเยาวชนภายใต้โครงการ “เยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ รุ่นที่ 5” ของกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 อ.พนมทวน จว.ก.จ. โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมระดับมัธยมศึกษาจำนวน 300 คน ทั้งนี้ พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษกฯ ได้ให้การอบรมเยาวชนในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกองทัพและประวัติศาสตร์ชาติไทย” และ “ความสำคัญของสถาบันหลักของประเทศชาติ”

Read More

วันที่ 1 มิ.ย. 66 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพล กปศ.ฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 66 ร่วมกับ นขต.สกศ.รร.จปร. และ นขต.รร.จปร. ณ หอประชุม รร.จปร. โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี

Read More

วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 1530 น. พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพล กปศ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ผลภาคใต้” โดยเป็นการปลูกเพิ่มเติมจากการร่วมกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมา ร่วมกับกำลังพลของ นขต.สกศ.รร.จปร. โดยมี พล.ต.รศ.ดร.พีรพล สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านข้าง กวย.สกศ.รร.จปร.

Read More

วันที่ 29 พ.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฉากทัศน์ประวัติศาสตร์ไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน” ในงานสัมมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย: ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษาฯ เป็นประธาน

Read More

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “ย้อนรอยการทูตไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2” ให้แก่ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรนักการทูตแรกเข้าตามคำเชิญของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ณ โรงแรม เอส.ศรีราชาโฮเทลแอนด์เรซิเด้นซ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Read More

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้เข้าร่วมจัดการอบรมเยาวชนภายใต้โครงการ “เยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ รุ่นที่ 5” ของกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 47 อ.ชะอำ จว.พ.บ. โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมระดับมัธยมศึกษาจำนวน 300 คน ทั้งนี้ พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษกฯ ได้ให้การอบรมเยาวชนในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกองทัพและประวัติศาสตร์ชาติไทย” และ “ความสำคัญของสถาบันหลักของประเทศชาติ”

Read More

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 1500 น. พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.ฯ และ กำลังพล กปศ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ผลภาคใต้” ร่วมกับกำลังพลของ นขต.สกศ.รร.จปร. โดยมี พล.ต.รศ.ดร.พีรพล สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านข้าง กวย.สกศ.รร.จปร.

Read More

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 พ.อ.หญิง.ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และกำลัง กปศ.ฯ ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและแผนเผชิญเหตุ

Read More

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้ร่วมคณะของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (วันที่ 28 ก.พ. 66) และโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 1 มี.ค. 66)

Read More

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.66 เวลา 1030-1200 พ.อ.หญิง.ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำข้าราชการ กปศ.ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.วัดเขาน้อย โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 จำนวน 75 คนและครู จำนวน 8 คน โดยมีตัวแทนจากกมส. และ กวฟ. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Read More

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 พ.อ.หญิง.ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำข้าราชการ และลูกจ้าง กปศ.ฯ ประกอบพิธีทำบุญประจำปีของกองวิชาฯ เพื่อเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับกำลังพลของ กปศ.ฯ ที่เสียชีวิตไปแล้ว

Read More

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 66 พ.อ.หญิง.ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพล กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

Read More

ในวันที่ 9 ม.ค. 66 การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รร.อนุบาลคุณากร โดยมีกิจกรรมทาสีเครื่องเล่น กำแพงโดยรอบ และทำความสะอาดพื้นที่เขตสุขาภิบาลโดยรอบ รร.อนุบาลคุณากร

Read More

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้นำกำลังพล กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

Read More

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และคณะอาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 ณ อาคาร กปศ.สกศ.รร.จปร.

Read More

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและอดีตผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

Read More

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2565 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษและบรรยายในหัวข้อ “สยามยุคปรับปรุงประเทศสมัย รัชกาลที่ 4 และ 5” สำหรับนักเรียนเตรียมทหารที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Read More

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย อาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายหัวข้อ “ศึกษาสงครามในอดีต (ผบ.121)” ให้แก่ นทน. ที่ศึกษาในหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 101 ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก การบรรยายได้กล่าวถึงหลักการของการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อหาบทเรียนและส่งเสริมความเป็นผู้นำ อีกทั้งมีการศึกษาตัวอย่างการทำสงครามในระดับยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์จากหลากหลายยุคและสมัย

Read More

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65 เวลา 1100 พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ประธานคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบไปด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้ร่วมประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read More

วันอังคารที่ 29 พ.ย. 65 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และคณะ อจ.กปศ.รร.จปร. ได้ร่วมประชุมจัดทำกำหนดการ การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 รายวิชาดังนี้

Read More

รร.จปร ได้นำคณะข้าราชการ อาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. และ นนร.ชั้นที่ 4 วิชาเลือกเสรี HI 5901 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ไทยกับเพื่อนบ้านอินโดจีน และ วิชา
HI 5105 ประวัติศาสตร์ไทย ( หลักสูตร English Program) ( Thai History ) เดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 65 โดยได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี้

-วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

-ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้

-พระธาตุนารายณ์เจงเวง

-วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

-ศูนย์การศึกษาและพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read More

รร.จปร ได้นำคณะข้าราชการ อาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. และ นนร.ชั้นที่ 4 วิชาเลือกเสรี HI 5901 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ไทยกับเพื่อนบ้านอินโดจีน และ วิชา
HI 5105 ประวัติศาสตร์ไทย ( หลักสูตร English Program) (Thai History) เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา 2 เม.ย. 65 และการแนะนำ “หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์” ในพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ 5 เรื่อง ” ไทยกับอินโดจีนสมัยประชาคมอาเซียน : มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศของเพื่อนบ้านและชาติมหาอำนาจ และนักวิชาการ “ในวันที่ 23 พ.ย. 65 ณ ศูนย์การประชุมศรีโครตบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

Read More

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 พันเอก หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอก ภัทรพล แว่วสอน รองผู้อำนวยการกองฯ พร้อมคณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และลูกจ้าง กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพล สงนุ้ย ในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาฯ ได้กล่าวขอบคุณ และให้โอวาทแก่คณะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

Read More

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 สำนักหอจดหมายเหตแห่งชาติได้นำบุคลากรและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เข้าศึกษาดูงาน ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และคณะอาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ในการนี้ พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ อดีตรอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ร่วมให้การต้อนรับด้วย

Read More

วันที่ 2 มิ.ย. 65 กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพัฒนา “ถนนสายจงรักภักดี” ร่วมกับกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง สกศ.รร.จปร. และหน่วยขึ้นตรง รร.จปร. ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 65

Read More

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.65 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้นำนักเรียนพยาบาลกองทัพบกเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย ณ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ , พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม และ ร.อ.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร

Read More

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะนิสิตปริญญาโทและเอก เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย ณ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.อ.หญิง เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ และ พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ, พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม เป็นวิทยากร

Read More

วันที่ 27 เม.ย. 65 กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพัฒนาวัดเขาคอก ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

วันที่ 6 เม.ย. 65 กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาวัดโยธีราษฎร์ศัทธาราม” ร่วมกับกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง สกศ.รร.จปร.

Read More

วันที่ 1 เม.ย. 65 กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ถนนสายจงรักภักดี” ร่วมกับกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง สกศ.รร.จปร. และหน่วยขึ้นตรง รร.จปร.

Read More

เมื่อ 3 มี.ค.65 ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., อาจารย์ และกำลังพล กปศ.สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลรอบกองวิชา เนื่องจากผลกระทบจากวาตะภัยเมื่อ 2 มี.ค.65 โดยมี พล.ต.พีรพล สงนุ้ย ผทค.ทบ. ร่วมกิจกรรมด้วย

Read More

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทำการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่กำลังพล ประจำปี 2565

Read More

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 26 นาย และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ซึ่งศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย (HI 5901) และวิชาประวัติศาสตร์ไทย (HI 5105) จำนวน 40 นาย รวมทั้งสิิ้น 66 นาย เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ในห้วงวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564

Read More

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดงานสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ ๔ เรื่อง “๕๔ ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจและเพื่อนบ้าน: มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโส” ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเส็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๒๐-๑๕๐๐ น.

Read More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษารายวิชา HI 5105 ประวัติศาสตร์ไทย จำนวน 35 นาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร โดยคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย จปร. ตามเสด็จฯ ออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้ง ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายกในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.โดยมีแนวทางทัศนศึกษาแบบการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค COVID-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

Read More

ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงหายจากพระอาการประชวร ในวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กทม.

Read More