วันที่ 19 ตุลาคม 2565 พันเอก หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอก ภัทรพล แว่วสอน รองผู้อำนวยการกองฯ พร้อมคณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และลูกจ้าง กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพล สงนุ้ย ในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาฯ ได้กล่าวขอบคุณ และให้โอวาทแก่คณะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

Read More

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 สำนักหอจดหมายเหตแห่งชาติได้นำบุคลากรและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เข้าศึกษาดูงาน ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และคณะอาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ในการนี้ พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ อดีตรอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ร่วมให้การต้อนรับด้วย

Read More

วันที่ 2 มิ.ย. 65 กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพัฒนา “ถนนสายจงรักภักดี” ร่วมกับกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง สกศ.รร.จปร. และหน่วยขึ้นตรง รร.จปร. ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 65

Read More

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.65 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้นำนักเรียนพยาบาลกองทัพบกเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย ณ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ , พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม และ ร.อ.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร

Read More

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะนิสิตปริญญาโทและเอก เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย ณ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.อ.หญิง เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ และ พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ, พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม เป็นวิทยากร

Read More

วันที่ 27 เม.ย. 65 กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพัฒนาวัดเขาคอก ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

วันที่ 6 เม.ย. 65 กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาวัดโยธีราษฎร์ศัทธาราม” ร่วมกับกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง สกศ.รร.จปร.

Read More

วันที่ 1 เม.ย. 65 กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ถนนสายจงรักภักดี” ร่วมกับกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง สกศ.รร.จปร. และหน่วยขึ้นตรง รร.จปร.

Read More

เมื่อ 3 มี.ค.65 ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., อาจารย์ และกำลังพล กปศ.สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลรอบกองวิชา เนื่องจากผลกระทบจากวาตะภัยเมื่อ 2 มี.ค.65 โดยมี พล.ต.พีรพล สงนุ้ย ผทค.ทบ. ร่วมกิจกรรมด้วย

Read More

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทำการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่กำลังพล ประจำปี 2565

Read More

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 26 นาย และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ซึ่งศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย (HI 5901) และวิชาประวัติศาสตร์ไทย (HI 5105) จำนวน 40 นาย รวมทั้งสิิ้น 66 นาย เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ในห้วงวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564

Read More

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดงานสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ ๔ เรื่อง “๕๔ ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจและเพื่อนบ้าน: มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโส” ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเส็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๒๐-๑๕๐๐ น.

Read More

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษารายวิชา HI 5105 ประวัติศาสตร์ไทย จำนวน 35 นาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร โดยคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย จปร. ตามเสด็จฯ ออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้ง ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายกในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.โดยมีแนวทางทัศนศึกษาแบบการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค COVID-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

Read More

ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงหายจากพระอาการประชวร ในวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กทม.

Read More