วันที่ 11 ต.ค.66 เวลา 1000 – 1030 พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อสอบระหว่างภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม กปศ.สกศ.รร.จปร. ในรายวิชา ดังนี้

  1. วิชา HI 4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. วิชา HI 5102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (East Asian History)
  3. วิชา HI 3003 ประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
  4. วิชา HI 2001 ไทยศึกษา