พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง- เหรียญทอง) (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาบาลี และสันสกฤต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
 • ดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529

วิทยานิพนธ์

 • ปริญญาโท: “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง”
 • ปริญญาโท: “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”
 • ปริญญาเอก: “การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”

วิชาที่ทรงสอน

 • พื้นฐานอารยธรรมไทย
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
 • ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • พระราชนิพนธ์
 • ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
 • ประวัติศาสตร์อเมริกา


พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร. พีรพล สงนุ้ย

ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รองศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ตท.25 จปร.36 รร.สธ.ทบ. (ไทย) ชุดที่ 80 รร.สธ.ทบ.(ฝรั่งเศส) ชุดที่ 111
 • Bachlor of Arts (History) Universite Paris I PANTHEON-SORBONNE, France, 2531
 • Master of Arts (History) Universite Paris VII, France, 2533
 • Ph.D (History) Universite Paris VII, France, 2540พันเอกหญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม

รองผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) ม.ธรรมศาสตร์, 2540
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุโรปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
 • Master of Science (Management)) University Of Saint Mary ,Leavenworth, USA, 2547