พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง- เหรียญทอง) (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาบาลี และสันสกฤต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
 • ดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529

วิทยานิพนธ์

 • ปริญญาโท: “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง”
 • ปริญญาโท: “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”
 • ปริญญาเอก: “การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”

วิชาที่ทรงสอน

 • พื้นฐานอารยธรรมไทย
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
 • ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • พระราชนิพนธ์
 • ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
 • ประวัติศาสตร์อเมริกา

พันเอกหญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์

ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) Radford University, USA
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) Virginia Polytechnic Institute and State University, USA


พันเอก ภัทรพล แว่วสอน

รองผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ตท.38 จปร.49
 • ปริญญาตรี : ฟิสิกส์ประยุกต์, Norwich University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท : ฟิสิกส์ประยุกต์, University of South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา