เมื่อวันพุธที่ 29 พ.ค. 67 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง (Focus Group) ในหัวข้อบทบาท หน้าที่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และภารกิจของนักการทูตยุคใหม่ในทศวรรษ 2020 และแนวทางสรรหาและพัฒนานักการทูตยุคใหม่ ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Center – ISC) กระทรวงการต่างประเทศ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ