ในวันที่ 9 ม.ค. 66 การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รร.อนุบาลคุณากร โดยมีกิจกรรมทาสีเครื่องเล่น กำแพงโดยรอบ และทำความสะอาดพื้นที่เขตสุขาภิบาลโดยรอบ รร.อนุบาลคุณากร