วันที่ 18 ธ.ค. 66 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาการผลการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องพักอาจารย์รวม 210 และห้องเรียน 209 กปศ.สกศ.รร.จปร. ในรายวิชา ดังนี้

  1. วิชา HI 4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. วิชา HI 5102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (East Asian History)
  3. วิชา HI 3003 ประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
  4. วิชา HI 2001 ไทยศึกษา