สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษารายวิชา HI 5105 ประวัติศาสตร์ไทย จำนวน 35 นาย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร โดยคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย จปร. ตามเสด็จฯ ออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้ง ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายกในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.โดยมีแนวทางทัศนศึกษาแบบการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค COVID-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

       การทัศนศึกษาในครั้งนี้ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะได้รับองค์ความรู้จากการบูรณาการในสหสาขาวิทยาการ อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม บรรพชีวินวิทยา ภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยา การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบไร่นาสวนผสม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการรับราชการต่อไป