พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “การเปิดตัวของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทูลกระหม่อมอาจารย์ ครั้งที่ ๖” ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๓๐ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “การเปิดตัวของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทูลกระหม่อมอาจารย์ ครั้งที่ ๖” ร่วมจัดโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ย่ำแดนมังกร: พัฒนาการจีนใหม่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ จากมุมมองของผู้ที่เคยเยือนจีนมากกว่า ๕๐ ครั้ง” ทรงถ่ายทอดพระประสบการณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า ๕๐ ครั้ง

Read More