วันที่ 8 ส.ค.66 เวลา 1330 – 1430 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชา ดังนี้

  1. วิชา HI 5101 ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (History of Global Security)
  2. วิชา HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)
  3. วิชา HI 5106 ประวัติศาสตร์อเมริกัน (ภาคภาษาอังกฤษ) (American History)
  4. วิชา HI 3002 ประวัติศาสตร์ไทย
  5. วิชา HI 1001 ประวัติศาสตร์ไทย