เมื่อวันพุธที่ 24 เม.ย. 67 เวลา 0900 พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม อจ.สกศ.รร.จปร.
และ ร.อ.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ผู้แทน กปศ.สกศ.รร.จปร.
เข้าร่วมการเสวนาวิชาการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์