เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65 เวลา 1100 พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ประธานคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบไปด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้ร่วมประชุมพิจารณาข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกอบไปด้วยรายวิชาดังนี้
HI 2001 ไทยศึกษา
HI 4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
HI 5901 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ไทยกับเพื่อนบ้านอินโดจีน
HI 5105 Thai History ( หลักสูตร English Program)
ผลการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการจะได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบต่อไป