วันที่ 25 ก.ค.66 พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม อจ.สกศ.รร.จปร. ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย เรื่อง การจัดเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ. (พิพิธภัณฑ์ ทอ. และการบินแห่งชาติ (อาคาร 4)) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงานด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารและจัดทำประวัติของหน่วยจาก นขต.ทอ.