วันที่ 19 ตุลาคม 2565 พันเอก หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอก ภัทรพล แว่วสอน รองผู้อำนวยการกองฯ พร้อมคณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และลูกจ้าง กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพล สงนุ้ย ในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาฯ ได้กล่าวขอบคุณ และให้โอวาทแก่คณะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป