รร.จปร ได้นำคณะข้าราชการ อาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. และ นนร.ชั้นที่ 4 วิชาเลือกเสรี HI 5901 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ไทยกับเพื่อนบ้านอินโดจีน และ วิชา
HI 5105 ประวัติศาสตร์ไทย ( หลักสูตร English Program) (Thai History) เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา 2 เม.ย. 65 และการแนะนำ “หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์” ในพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ 5 เรื่อง ” ไทยกับอินโดจีนสมัยประชาคมอาเซียน : มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศของเพื่อนบ้านและชาติมหาอำนาจ และนักวิชาการ “ในวันที่ 23 พ.ย. 65 ณ ศูนย์การประชุมศรีโครตบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม