พระราชประวัติ
พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
องค์ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(พ.ศ. 2530 – 2558)

 พระยศและพระนามาภิไธย
 พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 การขานพระนามาภิไธย
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
“สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจ้า-กรม-สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-ชะ-สุ-ดา-เจ้า-ฟ้า-มะ-หา-จัก-กรี-สิ-ริน-ทอน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-วอ-ระ-ราด-ชะ-พัก-ดี-สิ-ริ-กิด-จะ-กา-ริ-นี-พี-ระ-ยะ-พัด-รัด-ทะ-สี-มา-คุ-นา-กอน-ปิ-ยะ-ชาด-สะ-หยาม-บอ-รม-ราด-ชะ-กุ-มา-รี”
 ทรงดำรงตำแหน่ง
 ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 วันพระราชสมภพ
 2 เมษายน 2498
 พระอิสริยยศเดิม
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์
 พระอิสริยศักดิ์
 พระนามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 วันสถาปนาพระอิสริยศักดิ์
 5 พฤษภาคม 2562
 พระราชประวัติทรงศึกษา
 ระดับประถมศึกษา (ป. 1 – 7), โรงเรียนจิตรลดา, 2510
ระดับมัธยมศึกษา
1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1- 3 ) โรงเรียนจิตรลดา, 2514
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลป (ม.ศ. 4 – 5 ) โรงเรียนจิตรลดา, 2516
ระดับอุดมศึกษา
1. ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, เหรียญทอง),
    คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาประวัติศาสตร์, 2520
2. ปริญญาโท 
ก. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาจารึกภาษาตะวันออก, 2522
       หัวข้อวิทยานิพนธ์ จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง
    ข. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต, 2524
       หัวข้อวิทยานิพนธ์ ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
3. ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์, 2529
   หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 พระราชประวัติทรงรับราชการ
 พ.ศ. 2520 ทรงได้รับพระราชทานพระยศ ร้อยเอกหญิง เรือเอกหญิง เรืออากาศเอกหญิง และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ นายทหารพิเศษประจำกองทัพเรือ และนายทหารพิเศษประจำกองทัพอากาศ ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2520 (รจก. ล. 95 ต. 3 ลง 9 มกราคม 2521)

พ.ศ. 2523 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2523
ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2523
ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร และประจำกองพันอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์ ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2523
ทรงได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประจำการในตำแหน่งอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2523 (คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 952/23, ลง 24 ธันวาคม 2523)
ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พันตรีหญิง นาวาตรีหญิง นาวาอากาศตรีหญิง ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2523 (รจก. ล. 97 ต. 205 ลง 31 ธันวาคม 2523)

พ.ศ. 2524 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 13 มกราคม 2524

พ.ศ. 2526 ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พันโทหญิง นาวาโทหญิง นาวาอากาศโทหญิง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2526 (รจก. ล. 100 ต. 172 ลง 26 ตุลาคม 2526)

พ.ศ. 2528 ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พันเอกหญิง นาวาเอกหญิง นาวาอากาศเอกหญิง ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2528 (รจก. ล. 102 ต. 184 ลง 4 ธันวาคม 2528)

พ.ศ. 2529 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ (อัตรา พ.อ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2529 (รจก. ล. 103 ต. 103 ลง 19 มิถุนายน 2529)

พ.ศ. 2530 ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2530 (คำสั่งกองทัพบกที่ 1144/2530, ลง 25 ธันวาคม 2530)

พ.ศ. 2532 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ (อัตรา พล.ต.) และทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็นพลตรีหญิง ตั้งแต่ 31 มกราคม 2532 (รจก. ล. 106 ต. 48 ลง 29 มีนาคม 2532) และทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็นพลเรือตรีหญิง พลอากาศตรีหญิง ตั้งแต่ 31 มกราคม 2532 (รจก. ล. 106 ต. 89 ลง 2 มิถุนายน 2532) และทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา ตั้งแต่ 31 มกราคม 2532 (คำสั่งกองทัพบกที่ 416/2532, ลง 27 เมษายน 2532)

พ.ศ. 2535 ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พลโทหญิง พลเรือโทหญิง พลอากาศโทหญิง ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2535 (รจก. ล. 109 ต. 111 ลง 4 กันยายน 2535) และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ (อัตรา พล.ท.) ตั้งแต่ 7 กันยายน 2535 (รจก. ล. 109 ต. 133 ลง 14 ตุลาคม 2535)

พ.ศ. 2539 ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2539 (รจก. ล. 113 ต. 6ข ลง 24 เมษายน 2539)

พ.ศ. 2543 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ (อัตราจอมพล) ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2543 (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 17 กันยายน 2543)

พ.ศ. 2553 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2553 (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 4 สิงหาคม 2553)
พ.ศ.