เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 พ.อ.หญิง.ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และกำลัง กปศ.ฯ ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและแผนเผชิญเหตุ