กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาถนนสายจงรักภักดี” ในวันที่ 16 มี.ค. 65