รร.จปร ได้นำคณะข้าราชการ อาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. และ นนร.ชั้นที่ 4 วิชาเลือกเสรี HI 5901 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ไทยกับเพื่อนบ้านอินโดจีน และ วิชา
HI 5105 ประวัติศาสตร์ไทย ( หลักสูตร English Program) ( Thai History ) เดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 65 โดยได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ดังนี้

-วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

-ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้

-พระธาตุนารายณ์เจงเวง

-วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

-ศูนย์การศึกษาและพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ