วันที่ 6 เม.ย. 65 กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาวัดโยธีราษฎร์ศัทธาราม” ร่วมกับกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง สกศ.รร.จปร.