กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ในวันที่ 18 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุม 308 กปศ.สกศ.รร.จปร.