วันที่ 29 ส.ค.66 เวลา 0800-1200 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมงานนิทรรศการการจัดการความรู้ รร.จปร. ณ สโมสร กรม นนร.รอ.รร.จปร. ซึ่งในปีนี้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดทำโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพคู่มือการลงทะเบียนหนังสือใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม ร.อ.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ และ ร.ท.หญิง วงตะวัน นาคโชติ เป็น KM Team นำเสนอผลงานในการประกวด