เมื่อ 3 มี.ค.65 ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., อาจารย์ และกำลังพล กปศ.สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลรอบกองวิชา เนื่องจากผลกระทบจากวาตะภัยเมื่อ 2 มี.ค.65 โดยมี พล.ต.พีรพล สงนุ้ย ผทค.ทบ. ร่วมกิจกรรมด้วย