หน้าที่

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

กองวิชาประวัติศาสตร์มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์แก่นักเรียนนายร้อย โดยมุ่งหวังให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป นอกจากนี้ยังมีภารกิจด้านการ วิจัยทางประวัติศาสตร์ ตามนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก

image
image
image
image
บริการ

บริการวิชาการ

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สนับสนุนบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ดังนี้

image

แม้ประวัติของกองวิชาประวัติศาสตร์จะไม่ยาวนานนัก (จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530)

แต่การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ของโรงเรียนนายร้อยมาตั้งแต่สมัยแรกตั้งในชื่อว่า วิชาพงศาวดาร

image
image
image
image
image
image
image
image
image
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุดของกองวิชาประวัติศาสตร์

วันที่ 29 ส.ค.66 เวลา 1300 – 1400 พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ มทบ.14 และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 105 นาย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากรบรรยาย

Read More

วันที่ 29 ส.ค.66 เวลา 0800-1200 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมงานนิทรรศการการจัดการความรู้ รร.จปร. ณ สโมสร กรม นนร.รอ.รร.จปร. ซึ่งในปีนี้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดทำโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพคู่มือการลงทะเบียนหนังสือใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม ร.อ.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ และ ร.ท.หญิง วงตะวัน นาคโชติ เป็น KM Team นำเสนอผลงานในการประกวด

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 0900-1200 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และ พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานเอกสารจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ตามมาตรฐานสากลของคลังเอกสารสารสนเทศ หอจดหมายเหตุต่างประเทศ” ณ อาคาร วช.3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read More
image
image
image
image
image
image
image
image