หน้าที่

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

กองวิชาประวัติศาสตร์มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์แก่นักเรียนนายร้อย โดยมุ่งหวังให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาระดับสูงต่อไป นอกจากนี้ยังมีภารกิจด้านการ วิจัยทางประวัติศาสตร์ ตามนโยบายของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก

image
image
image
image
บริการ

บริการวิชาการ

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สนับสนุนบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ดังนี้

image

แม้ประวัติของกองวิชาประวัติศาสตร์จะไม่ยาวนานนัก (จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530)

แต่การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ของโรงเรียนนายร้อยมาตั้งแต่สมัยแรกตั้งในชื่อว่า วิชาพงศาวดาร

image
image
image
image
image
image
image
image
image
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุดของกองวิชาประวัติศาสตร์

วันที่ 17 มิ.ย. 67 พ.อ.สราวุฒิ จันทรวัฒน์ รอง ผอ.สวท.รร.จปร. ได้นำคณะ นนท. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. (กห.) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร กปศ.สกศ.รร.จปร. โดยมี พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย อจ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้บรรยาย ในการนี้ พล.ต.รศ.ดร.พรีพล สงนุ้ย รอง ผบ.รร.จปร. กรุณาให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะด้วย

Read More

วันที่ 17 มิ.ย. 67 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญไปให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The First World War and Siam, 1871-1919” ให้แก่นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มศักยภาพสูงด้านวิชาภาษาอังกฤษที่ รร.ตท.สปท.

Read More

วันที่ 12 มิ.ย. 67 พ.อ. ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาการผลการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม 204 กปศ.สกศ.รร.จปร. ในรายวิชา ดังนี้

  1. วิชา HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
  2. วิชา HI 5108 ประวัติศาสตร์รัสเซีย
  3. วิชา HI 3002 ประวัติศาสตร์ไทย
  4. วิชา HI 1001 ประวัติศาสตร์ไทย
  5. วิชา HI 1001E ประวัติศาสต์ไทย (ภาคภาษาอังกฤษ)
Read More
image
image
image
image
image
image
image
image