เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะนิสิตปริญญาโทและเอก เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย ณ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.อ.หญิง เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ และ พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ, พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม เป็นวิทยากร