เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย อาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายหัวข้อ “ศึกษาสงครามในอดีต (ผบ.121)” ให้แก่ นทน. ที่ศึกษาในหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 101 ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก การบรรยายได้กล่าวถึงหลักการของการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อหาบทเรียนและส่งเสริมความเป็นผู้นำ อีกทั้งมีการศึกษาตัวอย่างการทำสงครามในระดับยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์จากหลากหลายยุคและสมัย