วันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 0900-1200 พ.อ.หญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และ พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ อจ.กปศ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานเอกสารจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ตามมาตรฐานสากลของคลังเอกสารสารสนเทศ หอจดหมายเหตุต่างประเทศ” ณ อาคาร วช.3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ