พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงนำคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 26 นาย และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ซึ่งศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย (HI 5901) และวิชาประวัติศาสตร์ไทย (HI 5105) จำนวน 40 นาย รวมทั้งสิิ้น 66 นาย เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ในห้วงวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564