กปศ.สกศ.รร.จปร. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ในวันที่ 28 ต.ค. 64 ณ ห้องประชุม 308 กปศ.สกศ.รร.จปร.