เมื่อวันพุธที่ 7 มิ.ย. 66 พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษและบรรยายในหัวข้อ “The Renaissance: The Rebirth of Europe” สำหรับนักเรียนเตรียมทหารที่ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ