เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 สำนักหอจดหมายเหตแห่งชาติได้นำบุคลากรและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เข้าศึกษาดูงาน ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร., พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และคณะอาจารย์ กปศ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ในการนี้ พ.อ.ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ อดีตรอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. ร่วมให้การต้อนรับด้วย