วันอังคารที่ 29 พ.ย. 65 พ.อ.หญิง ดร.เมธินี เฉลิมวัฒน์ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. และคณะ อจ.กปศ.รร.จปร. ได้ร่วมประชุมจัดทำกำหนดการ การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 รายวิชาดังนี้

1.วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History) HI 5002 (วิชาบังคับ นนร. ชั้นปีที่ 5)

2.วิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคงโลก (History of Global Security) HI 5101 (วิชาเลือกเสรี นนร. ชั้นปีที่ 4)

3.วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา (American History) HI 5106 (วิชาเลือกเสรี นนร. ชั้นปีที่ 4)