การจัดตั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ สังกัดส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีขึ้น ตามประกาศตามอัตราเฉพาะกิจของกองทัพบกที่ 4400 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2530 ให้ส่วนการศึกษา รร.จปร. จัดตั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ (ส่วนวิชาประวัติศาสตร์สงคราม ยังให้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนวิชาทหาร) โดยมีหัวหน้ากองและรองหัวหน้ากองกำกับดูแล (ต่อมา พ.ศ. 2532 กองทัพบกได้ขยายอัตราและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้ากองทั้งหมดเป็นผู้อำนวยการกอง)

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง/ผู้อำนวยการกอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนทรงเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2558 และทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(ตั้งแต่ พ.ศ. 2553) และทรงเป็นอาจารย์พิเศษของกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ จนถึงปัจจุบัน โดยทรงสอน ทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และทรงพระกรุณามีพระราชวินิจฉัยในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลายเรื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น การจัดทำกำหนดการสอน การทัศนศึกษา การคัดสรรอาจารย์พิเศษ เป็นต้น

    เมื่อแรกตั้งนั้น กองวิชาประวัติศาสตร์มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 3 อาคารกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ต่อมาจึงได้มีการสร้างอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ขึ้น โดยพลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารดังกล่าวในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2532 การก่อสร้างและการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงแล้วเสร็จ (พ.ศ. 2534 – 2536 ) สิ้นค่าใช้จ่าย 113 ล้านบาทเศษ หลังจากกองวิชาประวัติศาสตร์ย้ายไปยังอาคารหลังใหม่แล้ว พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2536