เมื่อวันที่ 23 พ.ค.65 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้นำนักเรียนพยาบาลกองทัพบกเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย ณ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร โดยมี พ.ท.ผศ.สมโชติ วีรภัทรเวธ , พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม และ ร.อ.หญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร