กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทำการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้แก่กำลังพล ประจำปี 2565