พ.ท.ผศ.ดร.อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการเยือนโรงเรียนนายร้อยอินโดนีเซีย (Akademi Militer) และสถานที่สำคัญระดับชาติในบริเวณใกล้เคียงระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 66