พันโทหญิง เอิบบุญ บุญสุข

ประจำห้องปฏิบัติการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


จ่าสิบโท นัฐพร ปิติกุลธรรม

เสมียน ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี


สิบโทหญิง ทิพย์ชญา อินทรสูต

เสมียน ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา

นายประเสริฐ แปลกศรีอร่าม

ลูกจ้างประจำ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (อิเล็คทรอนิกส์)


นายวีระชัย คำพิชชู

พนักงานราชการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (อิเล็คทรอนิกส์)

นายชัยยะสิทธิ์ ควัญไชย

พนักงานราชการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายศรายุทธ เนกขัมมะ

พนักงานราชการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • มัธยมศึกษาปีที่ 6


นายกิตติพงษ์ กรุณา

พนักงานราชการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคยานยนต์)