พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2530 – 2558


พันเอกหญิง ศาสตราจารย์ ศรีสุนทร นาคะอภิ

รองผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2530 – 2534


พันเอกหญิง ประไพพิศ วรวัฒนชัย

รองผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2534 – 2539


พันเอกหญิง ศิริรัตน์ บุญรอด

รองผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2539 – 2553


พันเอกหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย

รองผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2553 – 2559


พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ชมนาด เทียมพิภพ

รองผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2559 – 2560


พันเอก ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

รองผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2560 – 2562


พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร. พีรพล สงนุ้ย

ผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2560 – 2564


พันเอกหญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม

รองผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2563 – 2564