พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2530 – 2558


พลตรีหญิง ศาสตราจารย์ ศรีสุนทร นาคะอภิ

2530 – 2534


พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวัฒน์ อุไรเลิศ

2530 – 2534


ร้อยเอก วิชัญ ภูพานทอง

2530 – 2534

พันเอกหญิง อักษรศรี หงสกุล

2530 – 2539


พันเอกหญิง ประไพพิศ วรวัฒนชัย

2530 – 2541


พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษ์ ลิ้มศิริ

2531 – 2556


พลตรีหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย

2531 – 2560


พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ชมนาด เทียมพิภพ

2532 – 2563


พลตรี ศาสตราจารย์ ดร. ศรศักร ชูสวัสดิ์

2533 – 2559


พันเอก ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

2535 – 2563


พันโทหญิง ณัฏฐ์พร บุนนาค

2555 – 2560


พันเอกหญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม

2563 – 2564


พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร. พีรพล สงนุ้ย

2560 – 2565