พันเอก มนตรี อินทรสูต

ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ช่วยราชการ
กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ฯ

ร้อยเอก นิติธร พลอยแก้ว

ประจำกอง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช