พันเอก มนตรี อินทรสูต

ประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ช่วยราชการ
กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ฯ

ร้อยโท นิติธร พลอยแก้ว

ประจำกอง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช