พันเอก มนตรี อินทรสูต

ประจำกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 12 ช่วยราชการ
กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ฯ

ร้อยเอก นิติธร พลอยแก้ว

ประจำกอง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช