พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง- เหรียญทอง) (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาบาลี และสันสกฤต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
 • ดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529

วิทยานิพนธ์

 • ปริญญาโท: “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง”
 • ปริญญาโท: “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”
 • ปริญญาเอก: “การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”

วิชาที่ทรงสอน

 • พื้นฐานอารยธรรมไทย
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
 • ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • พระราชนิพนธ์
 • ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
 • ประวัติศาสตร์อเมริกา


พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร. พีรพล สงนุ้ย

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ช่วยราชการ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ตท.25 จปร.36 รร.สธ.ทบ. (ไทย) ชุดที่ 80 รร.สธ.ทบ.(ฝรั่งเศส) ชุดที่ 111
 • Bachlor of Arts (History) Universite Paris I PANTHEON-SORBONNE, France, 2531
 • Master of Arts (History) Universite Paris VII, France, 2533
 • Ph.D (History) Universite Paris VII, France, 2540พันเอกหญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์

ผู้อำนวยการ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) Radford University, USA
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) Virginia Polytechnic Institute and State University, USAพันเอกหญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม

นายทหารปฏิบัติการประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ช่วยราชการกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) ม.ธรรมศาสตร์, 2540
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุโรปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
 • Master of Science (Management)) University Of Saint Mary ,Leavenworth, USA, 2547พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย

อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • BA, MA, Modern History (ประวัติศาสตร์สมัยใหม่), University of Oxford, United Kingdom
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MPhil, Chinese Studies (จีนศึกษา), University of Cambridge, United Kingdom
 • Ph.D, History, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, United Kingdomพันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมโชติ วีรภัทรเวธ

อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง), วิชาเอก การสอนสังคม-ภาษาไทย สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 (ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)ร้อยเอกหญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม

รักษาราชการอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ร้อยโทหญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์

รักษาราชการอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน, 2550
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน, 2557 (ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 9)


นางสาว วงตะวัน นาคโชติ

รักษาราชการอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556
 • Master’s Degree in Political Science Saint-Petersburg State University สหพันธรัฐรัสเซีย, 2559