พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง- เหรียญทอง) (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาตะวันออก), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาบาลี และสันสกฤต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
 • ดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2529

วิทยานิพนธ์

 • ปริญญาโท: “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง”
 • ปริญญาโท: “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท”
 • ปริญญาเอก: “การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”

วิชาที่ทรงสอน

 • พื้นฐานอารยธรรมไทย
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
 • ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก
 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • พระราชนิพนธ์
 • ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
 • ประวัติศาสตร์อเมริกา


พันเอกหญิง ดร. เมธินี เฉลิมวัฒน์

ผู้อำนวยการ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) Radford University, USA, 2533
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 2543พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย

อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • BA, MA, Modern History (ประวัติศาสตร์สมัยใหม่), University of Oxford, United Kingdom, 2545, 2547
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 • MPhil, Chinese Studies (จีนศึกษา), University of Cambridge, United Kingdom, 2550
 • Ph.D, History, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, United Kingdom, 2553พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมโชติ วีรภัทรเวธ

อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง), วิชาเอก การสอนสังคม-ภาษาไทย สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 (ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 (ทุนกองทัพบก) กำลังศึกษาพันตรีหญิง ทิพย์พาพร อินคุ้ม

อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ร้อยเอกหญิง พอฤทัย นิลประพัฒน์

รักษาราชการอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน, 2550
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน, 2557 (ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 9)


ร้อยโทหญิง วงตะวัน นาคโชติ

รักษาราชการอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556
 • Master’s Degree in Political Science Saint-Petersburg State University สหพันธรัฐรัสเซีย, 2559