U Moe Myint Collection
รายการหนังสือโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
CategoryNos.of Books
The Burma Digest14
Peeps at great cities5
Peeps at many lands49
Myanmar192
Other110
List
โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแ ห่งสหภาพพม่าตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อศึกษาขั้นตอน แนวทางการดำเนินการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากของ Mr.U Moe Myint ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานให้กับบุคลากรของ Mr.U Moe Myint ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าพัฒนาฐานข้อมูลบริหารจัดการเอกสารดิจิทัลที่ได้จากโครงการ เพื่อให้จัดหมวดหมู่ สืบค้นได้ง่าย รองรับการทำงานทั้ง Online และ Offline ในรูปแบบ Digital Libraryสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าทั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยได้รับความอนุเคราะห์หนังสือหายากของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จาก Mr. U Moe Myint นักธุรกิจชาวพม่าและกรรมการผู้จัดการบริษัท MPRL E&P PTE Ltd. ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานดังนี้กรมราชองครักษ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัดบริษัท แคนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัดเจ้าหน้าที่ทูตทหารไทย ประจำประเทศสหภาพพม่าทีมงานชาวพม่าที่ดำเนินการ ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า