ห้องสมุด กปศ
กองวิชาประวัติศาสตร์  ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
U Moe Myint Collection
รายการหนังสือโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 Peeps at great cities 
  No.TitleAuthor
  1. BerlinEdith Siepen-Hetherington; Alois Metz
  2. LondonG E Mitton
  3. FlorenceElizabeth Wilson Grierson
  4. RomeC T Genn
  5. ParisMargery Williams Bianco
Back to U Moe Myint Collection

Up: 28 April 2015 Updated 28 April 2015