ห้องสมุด กปศ
กองวิชาประวัติศาสตร์  ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
U Moe Myint Collection
รายการหนังสือโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 Peeps at many lands 
Title / Author
 1. Ancient Egypt / James Baikie; Constance N Baikie
 2. Australia / Frank Fox
 3. Belgium / George W T Omond; Ame?de?e Forestier
 4. The British Empire / Frank Fox
 5. Burma / R Talbot Kelly
 6. Canada / John Thomas BEALBY
 7. Ceylon / Alfred Clark
 8. Corsica / Ernest Young
 9. Cuba / Ford Fairford; Claude Pratt
 10. Denmark / M Pearson Thomson
 11. Edinburgh / Rosaline Orme Masson
 12. Egypt / Robert Talbot Kelly
 13. England / John Finnemore
 14. The Far East, China, Korea, & Japan / Frank Elias
 15. France / John Finnemore; Nico Jungman
 16. Germany / Cecily Ullman Sidgwick
 17. The gorgeous East, India, Burma, Ceylon, and Siam / Frank Elias
 18. Greece / Edith A BROWNE
 19. Holland / Beatrix Jungman; Nico Jungman
 20. The Holy Land / John Finnemore
 21. Hungary / H Tornai de Kover
 22. Iceland / Disney Leith and M A Wemyss
 23. India / John Finnemore
 24. Indochine / Myriam Harry
 25. Ireland / Katharine Hinkson, formerly Tynan.
 26. Italy / John Finnemore
 27. Jamaica / John Henderson; A S Forrest
 28. Japan / John Finnemore
 29. Java / J F Scheltema
 30. Montenegro : a land of warriors / Roy Trevor
 31. Morocco / John Finnemore; A S Forrest
 32. Newfoundland / Ford Fairford
 33. New York / Hildegarde Hawthorne
 34. New Zealand / Pembroke Arnold Vaile
 35. Norway / A F Mockler-Ferryman; A Heaton Cooper; Paul Jungmann
 36. Oceania / Frank Fox
 37. Panama / Edith A Browne
 38. Portugal / Agnes M Goodall
 39. Russia / L Edna Walter
 40. Scotland / Elizabeth W Grierson
 41. Siam / Ernest Young
 42. South Africa / Dudley Kidd
 43. South America / Edith A Browne
 44. The South seas (Melanesia) / J H M Abbott; Norman H Hardy
 45. Spain / Edith A Browne
 46. Switzerland / John Finnemore
 47. Turkey / Julius R Van Millingen; Warwick Goble
 48. Wales / E M Wilmot-Buxton
 49. The world / A R Hope Moncrieff

Back to U Moe Myint Collection


Up: 28 April 2015 Updated 28 April 2015