ห้องสมุด กปศ
กองวิชาประวัติศาสตร์  ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
U Moe Myint Collection
รายการหนังสือโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 The Burma Digest 
  No.The Burma DigestAuthor
  1. Vol.I, No. I (Jan 1946)Kyaw Soe
  2. Vol I, No, II (Feb 1946)Kyaw Soe
  3. Vol I, No, 4 (April 1946)Ko Kyaw Soe
  4. Vol I, No, 5 (May 1946)Ko Kyaw Soe
  5. Vol I, No, 7 (June 1946)Ko Kyaw Soe
  6. Vol I, No, 8 (July 1946)U Kyaw Soe
  7. Vol I, No, 9 (July 1946)U Kyaw Soe
  8. Vol I, No. 10 (August 1946)Ko Kyaw Soe
  9. Vol I, No. 11 (August 1946)U Kyaw Soe
  10. Vol I, No. 12 (August 1946)U Kyaw Soe
  11. Vol I, No. 13 (Sept 1946)U Kyaw Soe
  12. Vol I, No. 15 (Oct 1946)U Kyaw Soe
  13. Vol I, No. 17 (Nov 1946)U Kyaw Soe
  14. Vol 2, No. 24 (Nov 1947)Daw Khin Sd.
Back to U Moe Myint Collection

Up: 28 April 2015 Updated 28 April 2015