ประวัติศาสตร์นครนายกลำดับเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับจังหวัดนครนายก
พ.ต. ศรศักร ชูสวัสดิ์ รวบรวม
e-mail address: shusawat@yahoo.comนครนายกมีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นเมืองหน้าด่าน เมืองเสบียง และแหล่งจับช้าง แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ (ท้องถิ่น) นครนายกอย่างจริงจัง และเป็นระบบ มีขึ้นไม่นานมานี้ การรวบรวมและจัดลำดับเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับจังหวัดนครนายกและการศึกษาประวัติศาสตร์นครนายกจึงเกิดขึ้น ด้วยความต้องการให้มีข้อมูลพื้นฐาน ง่ายๆ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์นครนายกต่อไป งานชิ้นนี้ถือเป็นงานสำรวจเบื้องต้น เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการค้นคว้าประวัติศาสตร์และเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนครนายกในด้านต่างๆ เหตุการณ์ที่นำมาเรียงลำดับไว้นี้รวบรวมจากหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ค้นคว้าได้ในห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และบางส่วนได้จากสำนักศึกษาธิการจังหวัดนครนายก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจึงกระทำได้จำกัด กระนั้นก็ตาม ผู้รวบรวมหวังว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อ การศึกษาประวัติศาสตร์ นครนายก อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้รู้และ ผู้สนใจประวัติศาสตร์นครนายก เก็บและเผยแพร่หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัดนครนายกเพื่อปรับปรุงข้อมูลในหน้านี้ให้ครอบคลุมกว้างขวาง ถูกต้อง และทันสมัย ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครนายกไปยังกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าการจัดลำดับเหตุการณ์ แบ่งเป็น 3 สมัย โดยใช้อายุของอาณาจักรเป็นเกณฑ์ ดังนี้สมัยอยุธยา (1893 – 2310)สมัยธนบุรี (2310 – 2325)สมัยรัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น 5 ยุค โดยใช้ลักษณะเด่นของแต่ละช่วงเวลาเป็นเกณฑ์ ดังนี้ยุคฟื้นฟูอาณาจักรแบบอยุธยา (2325 – 2394)ยุคปรุงปรุงประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตก (2394 – 2475)ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย (2475 – 2500)ยุคอำนาจนิยม (2500 – 2535)ยุคปฏิรูปการเมือง (2535 – ปัจจุบัน)หมายเหตุ:โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนใช้อ้างอิงที่มาของข้อมูลแก้ไขครั้งล่าสุด 12 สิงหาคม 2545
©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า