อาคารและสถานที่

การออกแบบอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์มุ่งประโยชน์สูงสุดด้านการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียนนายร้อยกองวิชาประวัติศาสตรตั้งอยู่ใกล้เขาชะโงกทำให้อากาศดี ร่มรื่นสงบเหมาะสำหรับการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย ทิศเหนือเป็นที่ตั้งของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งอาคารส่วนการศึกษา ทิศใต้เป็นที่ตั้งอาคาร รร.จปร. 100 ปี และทิศตะวันตกเป็นสวนสุขภาพ สกศ.รร.จปร.ภายในอาคาร ประกอบด้วยชั้น 1 ห้องโถงนิทรรศการ, ห้องธุรการ, ห้องเรียนรวม 100 ที่นั่ง, ห้องพิพิธภัณฑ์, ห้องพักคอยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และลานเอนกประสงค์ห้องโถงนิทรรศการ
ห้องโถงนิทรรศการห้องโถงนิทรรศการอยู่ถัดจากประตูทางเข้ากองวิชาประวัติศาสตร์ ห้องนี้ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการในวาระสำคัญต่างๆห้องเรียนรวม 100 ที่นั่ง
ห้องเรียนรวม 100 ที่นั่งห้องนี้ ใช้เป็นห้องเรียนรวม หรือจัดสัมมนา มีฉากเลื่อนกั้นแบ่งเป็น 2 ห้องได้ชั้น 2 ห้องทรงงาน, ห้องรับรองวิทยากรพิเศษ, ห้องพักคอยสำหรับผู้ตามเสด็จ, ห้องสมุด และศูนย์สำเนาเอกสารประวัติศาสตร์จากต่างประเทศ, ห้องเรียนรวมขนาด 229 ที่นั่ง และ ห้องเรียนขนาด 50 ที่นั่ง  
ห้องทรงงานพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับทรงงาน ณ ห้องนี้ นอกจากนั้น ยังเสด็จฯ ออกรับผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในวาระต่างๆ ณ ห้องนี้ด้วย จัดเป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์เป็นห้องสมุดเฉพาะ มีขนาด 30 ที่นั่ง ใช้เป็นสถานที่เก็บและให้บริการหนังสือ วารสารและเอกสารวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่เปิดสอนในกองวิชา และในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่รวบรวมบทพระราชนิพนธ์คำสอน และแถบบันทึกเสียงการทรงสอนของพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดทั้งของอาจารย์ประจำและวิทยากรพิเศษด้วย นอกจากนั้นยัง มีรายงานการทัศนศึกษาของนักเรียนนายร้อยจากการที่องค์ผู้อำนวยการกองวิชาฯ เสด็จนำนักเรียนนายร้อยทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ และรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ส่วนหนึ่งของห้องสมุดจัดเป็น ศูนย์สำเนาเอกสารประวัติศาสตร์จากต่างประเทศ ห้องสมุดกองฯ เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ
ห้องเรียนรวม 229 ที่นั่งห้องนี้ใช้เป็นห้องเรียนรวมสำหรับวิชาบังคับของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 (วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย) และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 (วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย) นอกจากนั้น ยังใช้สำหรับการประชุมและสัมมนาต่างๆ อีกด้วย ห้องนี้เพียบพร้อมไปด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องฉายสไลด์, เครื่องฉายทึบแสง , เครื่องฉายวีดีทัศน์, กล้องวีดีโอวงจรปิด และคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย
ห้องเรียนขนาด 50 ที่นั่งห้องนี้เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก สำหรับวิชาเลือกเสรีของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ เช่น วิชาประวัติศาสตร์ไทย วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มองจากด้านหน้าจะเห็นโต๊ะชุดสำหรับอาจารย์ผู้สอน ซึ่งประกอบไปด้วย อุปกรณ์ช่วยสอน เช่น คอมพิวเตอร์, เครื่องฉายสไลด์, เครื่องฉายทึบแสง และ เครื่องฉายวีดีทัศน์ มองจากด้านหลังห้อง ด้านซ้ายเป็นที่ประทับของพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับทรง ฟังการสอนของอาจารย์ประจำและวิทยากรพิเศษชั้น 3 ห้องประชุม-สัมมนา 50 ที่นั่ง, ห้องสัมมนาขนาดเล็ก 3 ห้อง, ห้องกิจกรรมดนตรีไทย และห้องพระเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา  
ห้องประชุมและสัมมนา 50 ที่นั่งห้องนี้ใช้ในการประชุมของกองวิชาประวัติศาสตร์ และการสัมมนาในวาระต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มี 50 ที่นั่ง และมีไมโครโฟนประจำโต๊ะสัมมนาเพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม/สัมมนา  
ห้องชมรมดนตรีไทยนักเรียนนายร้อยซึ่งเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยใช้ห้องนี้เป็นที่ฝึกซ้อมดนตรี ทุกๆ เย็นวันจันทร์ ระหว่างเวลา 15.00 น.- 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาทำกิจกรรมของนักเรียนนายร้อย แต่เมื่อใกล้ถึงวันแสดง เช่น การแสดงเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี จะมีการฝึกซ้อมทุกวัน ในบางครั้งทูลกระหม่อมอาจารย์เสด็จฯ ทรงซ้อมดนตรีกับนักเรียนนายร้อยด้วย
©กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า