สังเขปรายวิชาประวัติศาสตร์

วิชาบังคับ

HI 2001 ไทยศึกษา (ชั้นปีที่ 2) 

HI 4002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (ชั้นปีที่ 4)


วิชาเลือกเสรี
(ชั้นปีที่ 4)

HI 4101 ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก

HI 4102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

HI 4103 ประวัติศาสตร์จีน

HI 4104 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

HI 4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

HI 4106 ประวัติศาสตร์ไทย

HI 4107 ประวัติศาสตร์อเมริกา

HI 4108 ประวัติศาสตร์ยุโรป

HI 4109 ประวัติศาสตร์รัสเซีย

HI 4110 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์


HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies) 2 (2-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาพื้นฐานและพัฒนาการของอารยธรรมไทยด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี เพื่อชี้ให้เห็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยปัจจุบัน และปัจจัยภายในและภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเหล่านั้น รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น เช่น จังหวัดนครนายก


HI 4002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History) 2 (2-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เป็นประเด็นปัญหาและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของโลกและประเทศไทย โดยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาและชี้ให้เห็นความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์เหล่านั้น เช่น บทบาทของชาติมหาอำนาจ องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบันที่สำคัญภายในประเทศไทย


HI 4101 ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (History of Global Security) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาความมั่นคงของโลกในเชิงประวัติศาสตร์และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นความพยายามของมนุษย์ในการจัดระเบียบโลกหรือระบบนานาชาติ เพื่อสร้างโลกให้มีสันติภาพและความสงบในแต่ละยุค ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก เช่น Pax Romana ในสมัยโรมัน ระบบจิ้มก้องของจีนก่อนยุคอาณานิคม การจัดระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย ความมั่นคงของไทยกับระบบความมั่นคงของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน


HI 4102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (East Asian History) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี นับตั้งแต่เผชิญหน้ากับลัทธิล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ – ๑๙ จนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงการคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคม และผลที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสำคัญในยุคสงครามเย็น และความพยายามที่จะปรับปรุงประเทศให้สามารถแข่งขัน กับโลกทุนนิยมตะวันตกได้ในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาค


HI 4103 ประวัติศาสตร์จีน (Chinese History) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนในอดีตที่มีอิทธิพลต่อโลกส่วนอื่น การติดต่อกับจักรวรรดินิยมตะวันตก ในคริสต์ศตวรรษ ที่ ๑๘-๑๙ และปัญหาที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐ ค.ศ. ๑๙๑๑ และระบอบคอมมิวนิสต์ ค.ศ. ๑๙๔๙ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบริหารประเทศครั้งใหญ่ในสมัยเติ้งเสี่ยวผิง และผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งบทบาทของจีนในเวทีการเมืองโลก


HI 4104 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (Japanese History) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มราชวงศ์จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงพื้นฐานปรัชญาและความคิดของญี่ปุ่น และอิทธิพลของโลกตะวันตก ที่มีต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมจนกระทั่งสามารถสร้างจักรวรรดิแข่งขันกับจักรวรรดินิยมตะวันตก และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากการประสบความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนกระทั่งสามารถ เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาถึงบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีการเมืองโลก


HI 4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian History) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นับตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคดังกล่าวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะนับตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม การต่อสู้เพื่อเอกราชและการยึดครองของญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 การสร้างและพัฒนาประเทศ ในยุคสงครามเย็นและหลังยุคสงครามเย็น ตลอดทั้งการร่วมมือภายในภูมิภาค เช่น สมาคมประชาชาติแห่ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN การเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาค


HI 4106 ประวัติศาสตร์ไทย (Thai History) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อชี้ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก กับการปรับตัวด้านต่าง ๆ ภายในสังคมไทย นับตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม จนถึงปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การพัฒนาประเทศและการดำเนินนโยบายต่างประเทศในยุคสงครามเย็น และผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งสภาวการณ์ของประเทศไทยหลังยุคสงครามเย็น โดยเฉพาะการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐


HI 4107 ประวัติศาสตร์อเมริกา (American History) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาประวัติความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ก่อนการประกาศเอกราชใน ปี ค.ศ. ๑๗๗๖ จนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงพัฒนา การทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจของสหรัฐฯ ในยุคสงครามเย็น รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มีส่วนชี้นำความเป็นไปของโลกในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจและความมั่นคง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ในปัจจุบัน


HI 4108 ประวัติศาสตร์ยุโรป (European History) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีของยุโรป นับตั้งแต่ยุคแห่งการค้นพบ ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ จนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในยุโรปและที่มีผลต่อโลกส่วนอื่น โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญ เช่น การค้นพบเส้นทางเดินเรือและดินแดนใหม่ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ลัทธิอาณานิคม การเกิดรัฐประชาชาติ ปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.๑๙๑๗ สงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ รวมทั้งความพยายามที่จะสร้างยุโรปให้เป็นเอกภาพ เช่น สหภาพยุโรป และปัญหาความมั่นคงในยุโรป


HI 4109 ประวัติศาสตร์รัสเซีย (Russian History) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาถึงความเป็นมาของสาธารณรัฐรัสเซียก่อนรัชสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการ ของรัสเซีย ตั้งแต่สมัยใหม่ (ค.ศ. ๑๘๕๕ – ๑๙๐๔) การปรับปรุงประเทศสมัยพระเจ้า อเล็กซานเดอร์ที่ ๒ และการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. ๑๙๑๗ กำเนิดสหภาพโซเวียตภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ รวมทั้งความสัมพันธ์กับประเท มหาอำนาจสำคัญ ในยุคสงครามเย็นจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ค.ศ.๑๙๙๑ และบทบาทของสาธารณรัฐรัสเซีย ในเวทีการเมืองโลกหลังยุคสงครามเย็น


HI 4110 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ (Special Topics in History) 3 (3-0)

วิชาพื้นฐานบังคับ: –

เนื้อหา: ศึกษาเหตุการณ์หรือการตีความทางประวัติศาสตร์เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ นนร. ได้ฝึกหัด ค้นคว้าหาข้อมูล การตีความ อธิบายความ และสรุปความ ตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์