ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2534 การจัดการศึกษาของกองวิชาประวัติศาสตร์ มุ่งสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมไทยให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นต้นๆ และความรอบรู้และก้าวทันความเป็นไปของเหตุการณ์โลกปัจจุบันให้กับนักเรียนนายร้อยที่กำลังจะจบการศึกษาเป็นนายทหาร

สังเขปรายวิชากองวิชาประวัติศาสตร์

วิชาบังคับHI 2001 พื้นฐานอารยธรรมไทย (ชั้นปีที่ 2)HI 5101 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (ชั้นปีที่ 5)
วิชาเลือกเสรี
(ชั้นปีที่ 5)
HI 6002 ประวัติศาสตร์ไทยHI 6003 ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
HI 6102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้HI 6103 ประวัติศาสตร์อเมริกา
HI 6104 ประวัติศาสตร์ยุโรปHI 6105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
HI 6106 ประวัติศาสตร์จีนHI 6107 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
HI 6108 ประวัติศาสตร์รัสเซียHI 6901 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์

HI 2001 พื้นฐานอารยธรรมไทย (Fundamentals to Thai Civilization)

เนื้อหา : ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่ออารยธรรมไทย ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของไทย พัฒนาการทางด้านต่างๆ เช่น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จริยธรรม และเทคโนโลยี


HI 5101 HI ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)

เนื้อหา : ศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศ หรือกลุ่มประเทศที่กำลังมีบทบาทสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโลกปัจจุบัน และ ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยเน้นความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันที่สำคัญภายในประเทศไทย


HI 6002 ประวัติศาสตร์ไทย (Thai History)

เนื้อหา : ศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ให้ความรู้กว้างขวางในด้านต่างๆ ได้แก่ การเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการทหาร รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนสาเหตุของความเสื่อมของแต่ละสมัย


HI 6003 ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ (History of Rattanakosin Era)

เนื้อหา : ศึกษาประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ การสถาปนากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง การสถาปนาราชวงศ์จักรี พระราชประวัติย่อ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศตะวันตก


HI 6102 HI 6102 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian History)

เนื้อหา : ศึกษาประวัติของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิทธิพลของนโยบายการปกครองอาณานิคม การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามแนวอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ การต่อสู้เพื่อเอกราช ปัญหาการสร้างชาติ การพัฒนาประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับของไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ เหล่านี้ ทั้งในด้านการเมือง และเศรษฐกิจ


HI 6103 6103 ประวัติศาสตร์อเมริกา (American History)

เนื้อหา : ศึกษาประวัติความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของสหรัฐอเมริการต่อประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยในด้าน เศรษฐกิจ การทหาร สังคมและวัฒนธรรม


HI 6104 ประวัติศาสตร์ยุโรป (European History)

เนื้อหา : ศึกษาวิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของบรรดาประเทศต่างๆ ในยุโรปตั้งแต่สมัยกลาง สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา สมัยปฏิรูปศาสนา สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมัยประชาธิปไตย เป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน


HI 6105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก (East Asian History)

เนื้อหา : ศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกตั้งแต่เริ่มติดต่อกับประเทศจักรวรรดินิยมเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบัน อันจะแสดงให้เห็นถึง ความสำคัญของภูมิภาคนี้ ทั้งในด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


HI 6106 ประวัติศาสตร์จีน (Chinese History)

เนื้อหา : ศึกษาประวัติศาสตร์จีนในยุคโบราณโดยสังเขป การรุกรานของมองโกล การติดต่อกับต่างประเทศ การสูญเสียดินแดนในเขตเช่า เขตสัมปทาน ความยุ่งยากในประเทศ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นระบบสาธารณรัฐ สมัยขุนศึก การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ประเทศจีนภายใต้การนำของ เมาเซตุง จูเอนไหล การปฏิวัติทางวัฒนธรรม ประเทศสมัยปรับปรุงของเติ้งเสี่ยวผิง


HI 6107 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (Japanese History)

เนื้อหา : ศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มราชวงศ์ การเสื่อมอำนาจของจักรพรรดิ์ การมีอำนาจของโชกุนตระกูลต่างๆ อิทธิพลของชาติตะวันตก การปิดประเทศ การเปิดประเทศ โชกุนเสื่อม สมัยเมจิ ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม การสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่น สงครามกับรัสเซีย การขยายอำนาจเข้าไปในเกาหลี และแมนจูเลีย การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ ปัจจัยที่นำไปสู่สงครามระหว่างญี่ปุ่นกับจีน เป็นครั้งที่สอง การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง อเมริกายึดครองญี่ปุ่น การพัฒนาประเทศหลังจากได้เอกราชมาแล้ว


HI 6108 ประวัติศาสตร์รัสเซีย (Russian History)

เนื้อหา : ศึกษาถึงความเป็นมาของประเทศรัสเซีย ก่อนรัชสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช รัชสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ครั้งที่ ๑ (ค.ศ. 1801 -1825) รัชสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่หนึ่ง ค.ศ.(1825-1855) รวมถึงปัญหาทาสกรรมกร ขบวนการทางปัญญา วิวัฒนาการของประเทศรัสเซียสมัยใหม่ ( ค.ศ.1855-1904 ) การปรับปรุงประเทศสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ครั้งที่สอง ” พระเจ้าซาร์ ผู้ปลดปล่อย ” ขบวนการปฏิวัติในรัสเซีย ประวัติของเลนิน ระบบคอมมิวนิตส์ในรัสเซีย รัสเซียสมัยสตาลิน ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับประเทศภายนอก ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง


HI 6901 หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ (Special Topics in History)

เนื้อหา : กองวิชาประวัติศาสตร์จะเปิดสอนหัวข้อ และประเด็นทางประวัติศาสตร์ซึ่งน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนายร้อย