HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies) 2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : –
เนื้อหา : ศึกษาเรื่องไทยในหลายด้าน ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่นคง ภูมิปัญญา วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นผลมาจาก
การศึกษาของศาสตร์หลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เพื่อชี้ให้เห็นอัต
ลักษณ์และพัฒนาการของสังคมไทยปัจจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
เช่น จังหวัดนครนายก

HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History) 2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : –
เนื้อหา : ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เป็นประเด็นปัญหาและมีความสาคัญต่อความมั่นคง
ของโลกในภูมิภาคต่างๆ และประเทศไทย โดยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาและชี้ให้เห็นความเกี่ยวพันทาง
ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์เหล่านั้น เช่น บทบาท
ของชาติมหาอานาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลก
ด้านอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย