HI 2001     ไทยศึกษา (Thai Studies)                                         2 (2-0-4)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาเรื่องไทยในหลายด้าน ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่นคง ภูมิปัญญา วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาของศาสตร์หลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เพื่อชี้ให้เห็นอัตลักษณ์และพัฒนาการของสังคมไทยปัจจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เช่น จังหวัดนครนายก

HI 4105     ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้                             3 (3-0-6)

                (Southeast Asian History)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นับตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคดังกล่าวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะนับตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม การต่อสู้เพื่อเอกราชและการยึดครองของญี่ปุ่นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 การสร้างและพัฒนาประเทศในยุคสงครามเย็นและหลังยุคสงครามเย็น การร่วมมือภายในภูมิภาคเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาคในกระแสการก่อการร้ายในโลกปัจจุบัน

HI 5002     ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)            2 (2-0-4)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เป็นประเด็นปัญหาและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของโลกในภูมิภาคต่างๆ และประเทศไทย โดยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาและชี้ให้เห็นความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์เหล่านั้น เช่น บทบาทของชาติมหาอำนาจ  เช่น สหรัฐอเมริกา จีน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

HI 5101   ประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (History of Global Security) 3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาความมั่นคงของโลกในเชิงประวัติศาสตร์และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นความพยายามของมนุษย์ในการจัดระเบียบโลกหรือระบบนานาชาติ เพื่อสร้างโลกให้มีสันติภาพและความสงบในแต่ละยุค ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก เช่น Pax Romana ในสมัยโรมัน ระบบจิ้มก้องของจีนก่อนยุคอาณานิคม การจัดระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ 20 รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายความมั่นคงของไทยกับระบบความมั่นคงของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน

HI 5102          ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก   (East Asian History)     3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี นับตั้งแต่เผชิญหน้ากับลัทธิล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 จนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงการคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคม และผลที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสำคัญในยุคสงครามเย็นและหลังยุคสงครามเย็น และความพยายามที่จะปรับปรุงประเทศให้สามารถแข่งขันกับโลกทุนนิยมตะวันตกได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาค

HI 5103          ประวัติศาสตร์จีน (Chinese History)                        3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนในอดีตที่มีอิทธิพลต่อโลกส่วนอื่น การติดต่อกับจักรวรรดินิยมตะวันตก ในคริสต์ศตวรรษ ที่ 18-19 และปัญหาที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐ ค.ศ. 1911 และระบอบคอมมิวนิสต์ ค.ศ. 1949 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบริหารประเทศครั้งใหญ่ในสมัยเติ้งเสี่ยวผิง และผลที่เกิดขึ้น การก้าวขื้นมาเป็นชาติผู้นำทางเศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทของจีนในเวทีการเมืองโลกในปัจจุบัน

HI 5104          ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (Japanese History)                   3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มราชวงศ์จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงพื้นฐานปรัชญาและความคิดของญี่ปุ่นและอิทธิพลของโลกตะวันตกที่มีต่อพัฒนาการของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมจนกระทั่งสามารถสร้างจักรวรรดิแข่งขันกับจักรวรรดินิยมตะวันตก และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากการประสบความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งสามารถเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาถึงบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีการเมืองโลก

HI 5105          ประวัติศาสตร์ไทย (Thai History)                            3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อชี้ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกกับการปรับตัวด้านต่าง ๆ ภายในสังคมไทย นับตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม จนถึงปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การพัฒนาประเทศและการดำเนินนโยบายต่างประเทศในยุคสงครามเย็นและผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งสภาวการณ์ของประเทศไทยหลังยุคสงครามเย็นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

HI 5106          ประวัติศาสตร์อเมริกา    (American History)              3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาประวัติความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ก่อนการประกาศเอกราชใน ปี ค.ศ. 1776 จนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจของสหรัฐฯ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มีส่วนชี้นำความเป็นไปของโลกในด้านต่าง ๆ ในยุคสงครามเย็น บทบาทในเวทีโลกของสหรัฐฯ ในยุคหลังสงครามเย็นในกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการเผชิญกับการก่อการร้ายในปัจจุบัน

HI 5107          ประวัติศาสตร์ยุโรป (European History)                    3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีของยุโรป นับตั้งแต่ยุคแห่งการค้นพบในคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในยุโรปและที่มีผลต่อโลกส่วนอื่น โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญ เช่น การค้นพบเส้นทางเดินเรือและดินแดนใหม่ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ลัทธิอาณานิคม การเกิดรัฐประชาชาติ ปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.1917 สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) และครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) รวมทั้งความพยายามที่จะสร้างยุโรปให้เป็นเอกภาพ เช่น สหภาพยุโรป และปัญหาความมั่นคงในยุโรป

HI 5108          ประวัติศาสตร์รัสเซีย (Russian History)                     3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาถึงความเป็นมาของสาธารณรัฐรัสเซียก่อนรัชสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนถึงปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของรัสเซีย ตั้งแต่สมัยใหม่ (ค.ศ. 1855 – 1904) การปรับปรุงประเทศสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 และการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 กำเนิดสหภาพโซเวียตภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ รวมทั้งความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจสำคัญในยุคสงครามเย็นจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ค.ศ.1991 และบทบาทของสาธารณรัฐรัสเซียในเวทีการเมืองโลกหลังยุคสงครามเย็น

HI 5901    หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์    (Special Topics in History) 3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาเหตุการณ์หรือการอธิบายความทางประวัติศาสตร์เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ นนร. ได้ฝึกหัด ค้นคว้าหาข้อมูล ตีความ อธิบายความ และสรุปความ ตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์

HI 5110 ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน (History of the ASEAN Community)  3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานบังคับ : –

เนื้อหา : ศึกษาประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียน  ในแง่พัฒนาการทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ก่อนเกิดสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)  ใน พ.ศ. 2510 จนรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนได้สำเร็จ (ASEAN Community) ใน พ.ศ. 2558  และผลที่เกิดขึ้น