รวมบทพระราชนิพนธ์คำสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใน พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี